Paslaugų pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje jausmas.lt taisyklės admin 2021-11-18

Paslaugų pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje jausmas.lt taisyklės

Paskutininį kartą atnaujinta 2021 11

 1. Sąvokos

1.1.  Pardavėjas “Jausmas” – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.jausmas.lt.

1.2.  Pirkėjas – veiksnus fizinis asmuo arba juridinis asmuo;

1.3.  Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.4.  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra

žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.5.  Taisyklės – šios „Paslaugų pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje jausmas.lt taisyklės“.

1.6.  Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens

duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis jausmas.lt.

1.7.  Tiekėjo cecho adresas – Jonažolių g. 3-121, LT-04134 Vilnius

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio
Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, atsimėmimo ir indų gražinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių/paslaugų pirkimu – pardavimu jausmas.lt susijusios sąlygos.

2.2.  Pirkti jausmas.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.2 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas

Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti

prekes/paslaugas jausmas.lt.

2.3.  Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę

pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie www.jausmas.lt .

2.4.  Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo

politikoje joje numatyta tvarka.

 1. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1.  Pirkėjas gali užsisakyti prekes/paslaugas internetinėje svetainėje www.jausmas.lt .

3.2.  Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1. punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių

užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3.  Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo

žingsnius, kurių paskutinis yra Užsakyti, Pardavėjęs patvirtininęs užsakymą Pirkėją informuos Pirkėjo nurodytu el.paštu, kad užsakymas yra vykdomas. Vykdymui patvirtinti Pirkėjas per 3 kalendorines dienas sumoka avansinį mokėjimą nurodytą patvirtinimo laiške bei išsiunčia mokėjimo patvirtinimą. Įvykdžius mokėjimą bankiniu pavedimu, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3.4. Pirkėjo užsakymas saugomas jausmas.lt duomenų bazėje iki bus įvykdytas.

 1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas jausmas.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.1.1.  Užsakymai priimami likus 5 (Penkioms) dienoms iki renginio. Kitas būdas užsakinėti rinkinius, tuomet juos

galime pagaminti ir sekančią dieną.

4.1.2.  Užsakymai vykdomi www.jausmas.lt, susidėti prekių krepšelį ir išsiųsti paklausimą. Mes

atsakysime į paklausimą kaip įmanoma greičiau. Kitas būdas – susisiekti el.paštu info@jausmas.lt

ar telefonu +370  6644 03 03

4.1.3.  Mūsų kainoraščiai pateikiami https://jausmas.lt/meniu

4.1.4.  Indams ir kitai Kliento atsakomybei kartu su užkandžiais perduodamai įrangai taikomas 50 eurų

nuomos depozitas. Grąžinus indus, jis atiduodamas. Indai nuomojami 4 (keturių) kalendorinių dienų laikotarpiui. Negrąžinus indų per nurodytą laiką, Klientui negrąžinamas depozitas, o už kiekvieną papildomą pradelstą dieną mokamas 25 eurų indų nuomos mokestis.
4.1.4.1. Klientas taip pat sutinka ir prisiima pilną atsakomybę už tinkamą indų ar kitos perduotos įrangos naudojimą, o ją sugadinęs sutinka padengti visus tiesioginius Jausmas nuostolius.

4.1.5.  Pasiūlymą renginiui galite gauti užpildę mūsų užsakymo anketą rasite čia.

4.1.6.  Užsakytą produkciją, jei jos Parvavėjas nepristato į vietą, galite atsiimti Jonažolių g. 3-121, LT-04134 Vilnius.  

4.1.7.  Pristatant produkciją į renginio vietą, serviruojame „Jausmas“ induose. Visa atsakomybė

už tinkamą jų naudojimą tenka Pirkėjui ir toliau galioja 4.1.4.1 punkte numatytos sąlygos.

4.1.8.  Maiste esantys alergenai neišvengiami, tad apie kiekvieną produktą teiraukitės Pardavėjo. Alergiją ar

netoleravimą sukeliančių medžiagų, kurias galima aptikti ir mūsų gaminuose, sąrašą rasite čia.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.  Pirkėjas, naudodamasis jausmas.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų jausmas.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2.  Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Gamybos ceche, Pirkėjas privalo jas atsiimti numatytu laiku. Pasikeitus sąlygoms, privalo susisiekti el.paštu info@jausmas.lt ar telefonu 370 664 40 303.

 1. Pardavėjo teisės

6.1.  Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų jausmas.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti jausmas.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2.  Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti jausmas.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3.  Esmingaipasikeituspaslaugųteikimosąlygoms(pvz.,rinkossąlygų,teisėsaktųpasikeitimasirpan.),Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų jausmas.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo užsakymas anuliuojamas, avansinis mokėjimas gražinamas.

6.4.  Jei Pirkėjas bando pakenkti jausmas.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis jausmas.lt.

6.5.  Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs nevykdo Taisyklių 3.3 punkto, t.y. nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas.

6.6.  Pirkėjui neatlikus veiksmų nurodytų 3.3. punkte ar iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais.

 

6.7.  Pardavėjas turi teisę keisti Pirkėjo sutikus jo pasirinktų įsigyti prekių krepšelio turinį, jį pildyti ar koreguoti. Kainai pasikeitus Pirkėjas bus informuojamas el. paštu, kuriame bus atnaujintas prekių krepšelis.

6.8.  Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose jausmas.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.  Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų jausmas.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis jausmas.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2.  Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai jausmas.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

7.3.  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4.  Ikiužsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų jausmas.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas jausmas.lt laikomas tinkamu informavimu. Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų jausmas.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, arba el. paštu).

7.5.  TaisykliųnumatytomissąlygomisPardavėjasįsipareigojapateiktiPirkėjoužsakytasirpriimtiPirkėjogrąžinamas prekes.

7.6.  Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės ar paslaugos, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę ar paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti prekę ar paslaugą, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.7.  Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.8.  Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.  Prekiųkainosjausmas.ltsuformuotameužsakymenurodomoseurais,įskaitanttuometupagalteisėsaktus galiojantį PVM dydį.

8.2.  Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

   1. 8.2.1.  banko pavedimu;
   2. 8.2.2.  grynaisiais pinigais pristatymo/atsiėmimo metu;

8.3.  Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes patvirtinamas prekių ar paslaugų užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo/atsiėmimo terminas.

8.4.  Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos už suteiktas paslaugas būtų pateikiamos elektroniniu būdu.

8.5.  Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas

apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui

grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
8.6. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų prekių bendra kainų suma nesiekia 150€, pristatymas negalima be

atskiro šalių sutarimo.

 1. Prekių pristatymas

9.1 Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių atsiėmimo ar pristatymo būdų.

9.2 Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo ir serviravimo į namus paslaugą:

9.2.1.  Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, datą ir tikslų laiką.

9.2.2.  Pirkėjas įsipareigoja prekes ar paslaugas priimti pats ar įpareigoti kitą asmenį, prieš tai suderinus jo kontaktus el.paštu ar telefonu. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2.3.  Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.3Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą jausmas.lt cechą esantį Linkmenų g. 4, Vilnius:

9.3.1.  Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 1 (val) nuo užsakyme pateikto atsiėmimo laiko. Visa informaciją apie užsakymą pateikiame el. Paštu po užsakymo patvirtinimo.

9.3.2.  Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4 Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs.
9.5 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6 Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti produkcijos būklę bei ją sutikrinti su užsakymu, kuris buvo išsiųstas el. paštu.
9.7 Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9.8 Jei remiantis Pirkėjas neatsiima prekių numatytu laiku ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas laikomas įvykdytu ir išrašoma pilna sąskaitą faktūra už suteiktas paslaugas.

 1. Prekių beipaslaugų kokybė

10.1. Kiekvienos jausmas.lt parduodamos gaminio savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti gaminiai yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

10.2.1.  prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę jausmas.lt;

10.2.2.  prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

10.2.3.  Pardavėjas neatsako už tai, kad jausmas.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo

 

naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios.

Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios

konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi užsakymo patvirtimo laiške, kurį Pirkėjas gavo patvirtinus užsakymą

 1. Teisėatsisakytipirkimo-pardavimosutarties

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

11.1.1.  Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 3 (tris) dienas turi teisę atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo-

pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Jei buvo sumokėtas avansas, šis avansinis

mokėjimas negražinamas.

11.1.2.  Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų:

Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@jausmas.lt. Gavęs Pirkėjo

pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

11.1.3.  Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol užsakymas dar nebuvo pradėtas vykdyti, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie

tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.1.4.  Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė ar paslauga jau buvo pagaminta,

arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 9.8. punkte numatytos nuostatos.

11.1.5.  Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) valandas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@jausmas.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 664 40 303. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir kompensuoti

 

 1. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis jausmas.lt

12.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar žala kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, bei informacija, kuri buvo pateikta el.paštu, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.3. Jei jausmas.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

tiesioginius nuostolius, bet nedaugiau, nei suma už kurią buvo nupirkta prekė.

 1. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti jausmas.lt įvairias akcijas ar žaidimus.
13.2. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams nuolaidų.

13.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

 1. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo jausmas.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl jausmas.lt įsigytos prekės ar paslaugos Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.